ALAPSZABÁLY

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: ArtGroup Közhasznú Kulturális Egyesület

Az egyesület rövidített neve: ArtGroup Egyesület

Az egyesület székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. fsz. 5.

Az egyesület önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező jogi személy.
Működése kiterjed a Magyar Köztársaság területére.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az egyesület célja a kulturális zenei, színházi, és egyéb programok szervezése, rendezése a Magyar Köztársaság területén. Az egyesület célja a kulturális programok szervezésén túl, hogy arra érdemesnek tartott darabokat színpadra állítson, és közvetítse a kultúrát és a kulturális értékeket.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

Az egyesület tagja minden olyan belföldi, illetve külföldi természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére. Az egyesület tagjai: rendes, alapító, tiszteletbeli és pártoló tagok. Az egyesület rendes tagja az a természetes személy, aki az egyesület céljának elérésében tevékenyen részt kíván venni. Az egyesület megalakítását követően belépni szándékozók az Elnökséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozat) kezdeményezik felvételüket, melyben kijelentik, hogy a belépés feltételeivel rendelkeznek, az Alapszabályt elfogadják, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A tagsági viszony a kérelemnek az Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagsági viszony iránti kérelem elutasítása ellen jogorvoslattal a közgyűléshez lehet fordulni. Kiskorú állampolgár is felvehető tagként az egyesületbe. Ők a 18. életévük betöltéséig képviselettel együtt járó tisztségre nem választhatók.

Az egyesület rendes tagja:

részt vehet az egyesület közgyűlésén, az Elnökség tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásában, határozatok meghozatalában, részt vehet az egyesület rendezvényein, tevékenyen részt vállalhat a szakmai alakulásában, elbírálásában, szavazati joga van és minden tisztségre választható, igényt tarthat az egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatásra, javaslatot, panaszt tehet, az Egyesület bármely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja, szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet kérhet, részesülhet az egyesület által nyújtott szolgáltatásokban, kedvezményekben.

A rendes tag köteles: az egyesület Alapszabályát és határozatait megtartani, az egyesület tevékenységében legjobb tudása szerint részt venni – különösen vonatkozik ez az általa elvállalt feladatok teljesítésére -, a közgyűlés által, minden év január 15-ig megállapított tagdíjat, minden év február 15-ig pontosan az egyesület pénztárába megfizetni, készpénzben.

Az éves tagdíj mértéke nem lehet kevesebb mint 1000,- Ft

Az egyesület alapító tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel.

Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, akit az egyesület tagsága egyhangúlag ilyennek minősít

 

– az egyesület céljai érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége alapján,
– továbbá, aki az egyesületet kimagaslóan erkölcsileg támogatja.

A tiszteletbeli tag használhatja a tiszteletbeli tag címet és nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. A tiszteletbeli tagot az Elnökség ajánlására a közgyűlés választja.

Az egyesület tiszteletbeli tagja:

– tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,
– részt vehet az egyesület rendezvényein,
– tevékenyen részt vállalhat a szakmai alakulásában, elbírálásában,
– igényt tarthat az egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatásra,
– javaslatot, panaszt tehet,
– az egyesület bármely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja,
– szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet kérhet,
– részesülhet az egyesület által nyújtott szolgáltatásokban, kedvezményekben.
A tiszteletbeli tag köteles: az egyesület Alapszabályát és határozatait megtartani. Az egyesület pártoló tagja az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg támogatja és pénzbefizetéseikkel hozzájárul az egyesület eredményes működéséhez. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség dönt.

Az egyesület pártoló tagja:

– tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,

– részt vehet az egyesület rendezvényein,
– tevékenyen részt vállalhat a szakmai alakulásában, elbírálásában,
– igényt tarthat az egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatásra,
– javaslatot, panaszt tehet,
– az Egyesület bármely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja,
– szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet kérhet,
– részesülhet az egyesület által nyújtott szolgáltatásokban, kedvezményekben.

A tiszteletbeli és pártoló tagokat az Elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg lehet hívni. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépéssel, törléssel. A tag az egyesületből bármikor önként kiléphet, de a már befizetett tagsági díjat nem követelheti vissza. A kilépést írásban kell közölni az egyesület Elnökségénél. A kilépés időpontjáig köteles vállalt kötelezettségeinek eleget tenni.

Amennyiben az egyesület tagja a tagsági díj megfizetésével tizenkét hónapot meghaladó hátralékban van, az Elnökség írásban felszólítja 15 napos határidő tűzésével a tagdíjhátralék rendezésére. Amennyiben a tag az írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban foglalt határidőn belül sem fizeti meg tagdíjhátralékát, az Elnökség határozatával törölheti őt az egyesület tagjai sorából. Az Elnökség törlést elrendelő határozata ellen fellebbezésnek van helye. A törlést elrendelő határozattal szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

Nem tartozik ebbe a körbe a közgyűlés által hozott olyan határozat, amelyet a tag a határozat egyébként törvénysértő volta miatt megtámadhat, hiszen a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

A törlés elrendelése nem zárja ki azt, hogy a törölt tag a törlést követően tagi felvételét kérje.

AZ EGYESÜLET SZERVEI

– a Közgyűlés

– az Elnökség.

A KÖZGYŰLÉS ÉS A TISZTSÉGVISELŐK

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Minden tagnak egy szavazati joga van. A közgyűlés összehívása és a napirend közlése az Elnökség hatáskörébe tartozik. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente kétszer rendes közgyűlést kell tartani, továbbá az Elnökségnek rendkívüli közgyűlést össze kell hívnia az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri, továbbá, ha a bíróság azt elrendeli. Rendkívüli közgyűlést kell továbbá összehívni, ha az Elnökség tagot törlő határozatával vagy kizárást elrendelő határozatával szemben fellebbezés érkezett, a fellebbezés elbírálása miatt. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. A közgyűlés az Elnökséget, akik egyben az egyesület vezet tisztségviselői, titkos szavazással választja meg.

Minősített 3/4-es szótöbbség szükséges:

– az Alapszabály megállapítása,

– az Alapszabály módosítása,
– a tag felvétele,
– más szervezettel való egyesülése, és feloszlatása tárgyában.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– tagfelvétel Elnökség általi elutasítása miatti jogorvoslat elbírálása,

– az Alapszabály megállapítása, módosítása,
– az egyesület egyesülésének más egyesülettel, vagy az egyesület feloszlásának kimondása,
– a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést),
– az éves költségvetés elfogadása
– személyi kérdésekkel, működéssel kapcsolatos egyéb beszámolók elfogadása,
– tisztségviselők, valamint az Egyesület szerveinek tevékenységéről szóló éves beszámolók elfogadása,
– a vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
– a tagsági díj meghatározása,
– és minden amit az egyesületre irányadó jogszabályok, illetőleg jelen Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy erre a tagokat az eredet közgyűlési meghívóban figyelmeztették. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

A vezető tisztségviselők az egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

– a megbízás időtartamának lejártával,
– visszahívással,
– lemondással,
– elhalálozással.
AZ ELNÖKSÉG
A közgyűlés 3 főből álló Elnökséget választ, tagjai: elnök, főtitkár, gazdasági vezető. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Alapszabály és a közgyűlés rendelkezéseinek keretei között fejti ki az Elnökség tevékenységét, gazdálkodik az egyesület vagyonával, és irányítja az egyesület folyamatos tevékenységét.

Az elnök irányítja az Elnökség munkáját, összehívja az Elnökséget, vezeti az Elnökség üléseit. Az elnök gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, beszámol az Elnökség nevében a közgyűlésnek az Elnökség tevékenységéről. Az elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).

A főtitkár ellátja az elnök által megjelölt feladatokat és az elnök akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítést. A főtitkár feladata különösen a határozatok végrehajtásának segítése, a napi operatív teendők ellátása. A szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását a főtitkár irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között.

Az Elnökség tagja visszahívható, amennyiben bíróság jogerős ítéletével szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.

A gazdasági vezető maradéktalanul ellátja az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyeit, ellenőrzi az egyesület bevételeit és kiadásait, irányítja a könyvelést. A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja.

A közgyűlés Szűcs Balázs–t elnöknek, dr. Fárbásné Tóth Eszter-t főtitkárnak, Selmeczy Dalma-t gazdasági vezetőnek választotta meg.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Bármely Elnökségi tag jogosult tisztségéről írásban lemondani. Az Elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. Az Elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról – dönteni. Az Elnökség az elnök és minimum 1 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de évente legalább négyszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Amennyiben az Elnökség ülésén az elnökön kívül csak egy elnökségi tag van jelen, úgy az érvényes határozathozatalhoz az elnök és tag egyhangú döntése szükséges. Szavazategyenlőség esetén határozatot hozni nem lehet, a határozati javaslatot újra kell tárgyalni. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen Alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

A KÖZGYŰLÉS AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a főtitkár kezeli. Az egyesület köteles a vezető szervek üléseiről jegyzőkönyvet készíteni, amiből megállapítható a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók és ellenzők számaránya. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az egyesület képviseletére az Elnökség tagjai (elnök, főtitkár, gazdasági vezető) önállóan jogosultak. Az elnök rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, oly módon, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a főtitkár vagy gazdasági vezető, illetve a főtitkár és a gazdasági vezető együttes aláírása szükséges.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A tagok vállalják, hogy együttműködnek az egyesület jelen Alapszabálya, bírósági nyilvántartásba vételének érdekében. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Budapest, 2010. augusztus 12.